Klachtenregeling_oud

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van de veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor opbouwende feedback. Dit kunnen we gebruiken als bijdrage aan de verbetering van onze BSO. Ondanks een goede intentie kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Het meest gebruikelijk is dan om de klacht via mail bij de betreffende medewerker neer te leggen. De klacht moet schriftelijk en met redenen omkleed ingediend worden. Eventuele maatregelen worden concreet afgesproken en gerealiseerd binnen een gestelde termijn. Een gesprek heeft echter de voorkeur. Op deze manier kan er geen ruis ontstaan en kan er samen gekeken worden naar oplossingen van het probleem.

Mocht deze interne klachtenprocedure niet binnen zes weken tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie.

BSO Buiten Natuurlijk is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Dit is een onafhankelijke commissie waar ouders gebruik van kunnen maken, wanneer de ouder of het kind nadeel ondervindt door de werkwijze van BSO Buiten Natuurlijk, of door de gedragingen van de medewerkster(s).

De geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen: www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen.